A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 04.03.2013 z powodu:
Zmiana organizacji

Powołanie Zakładu

Uchwała Nr LIII/679/2002
Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 czerwca 2002 roku
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Składowisku Odpadów w Kędzierzynie -Koźlu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r. z poźn. zmianami) Rada Miejska w Kędzierzynie -Koźlu uchwala, co następuje:

Miejskiemu Składowisku Odpadów w Kędzierzynie -Koźlu nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

                                                                             § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu nr XLI/ 212/ 92 z dnia
17 grudnia 1992 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Składowisku Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu oraz uchwała Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu nr LXIII/475/98 z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej
Ryszard Pacułt

MIEJSKIE SKŁADOWISKO ODPADÓW
          W Kędzierzynie-Koźlu
                 08. LIP 2002
Opublikował: Witold Krebs
Publikacja dnia: 11.04.2010
Podpisał: Witold Lewandowski
Dokument z dnia: 11.04.2010
Dokument oglądany razy: 2 305
Wersja do druku