A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 04.03.2013 z powodu:
Zmiana organizacji

Statut

Załącznik
Do uchwały Nr LIII/679/2002
Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu
Z dnia 27 czerwca 2002 roku

STATUT
Miejskiego Składowiska
Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu


1. Postanowienia wstępne

                                                                                §1
1. Miejskie Składowisko Odpadów, zwane dalej „Składowiskiem", jest jednostka
organizacyjną Gminy Kędzierzyn-Koźle utworzona w celu wykonywania przez Gminę
Kędzierzyn-Koźle zadań własnych w zakresie składowania i magazynowania odpadów,
ich unieszkodliwiania oraz zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywania.
2. Siedziba Składowiska jest miasto Kędzierzyn-Koźle, natomiast jej adres to:
47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Naftowa 7.

II. Przedmiot działalności i mienie Składowiska

                                                                                §2
1. Jako jednostka należąca do sektora finansów publicznych Składowisko korzysta z mienia komunalnego i realizuje zadania własne gminy obejmujące sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów oraz sprawy związane z ochrona zwierząt bezdomnych. 2. Osoby uczestniczące w zarządzaniu mieniem komunalnym przekazanym Składowisku do realizacji jego celów statutowych obowiązane są dochować należytej staranności przy zarządzaniu tym mieniem.

                                                                                §3
Przedmiotem działalności Składowiska jest:
a) przyjmowanie odpadów stałych spełniających warunki dopuszczalności składowania
na Składowisku,
b) odzysk surowców wtórnych pochodzących ze zbiórki selektywnej .,u źródła",
c) segregowanie oraz sprzedaż odpadów i surowców wtórnych celem przekazania ich
do dalszego recyklingu, przetworzenia, wykorzystania energetycznego itp.
c) Składowanie - unieszkodliwianie, odzysk odpadów komunalnych, obojętnych i innych niż niebezpieczne,
e) stwarzanie warunków do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych.
f) eksploatacja i rekultywacja terenów wysypiska,
g) opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie oraz odsprzedaż.

                                                                                 §4
Przy wykonywaniu swoich działań Składowisko jest zobowiązane do współpracy i do współdziałania między innymi z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną, jak również z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się odzyskiwaniem, unieszkodliwianiem, zagospodarowaniem i recyklingiem odpadów.

III. Forma organizacyjno-prawna Składowiska

                                                                                 §5
Składowisko jest jednostką należącą do sektora finansów publicznych działającą w formie zakładu budżetowego, który:
- odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania określone w § 3 statutu
- oraz co do zasady pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.

                                                                                 §6
W celu realizacji zadań określonych w § 3 pkt 6 w skład struktury organizacyjnej Składowiska wchodzi schronisko dla bezdomnych zwierząt położone w Kędzierzynie-Koźlu przy ul Gliwickiej 20.

IV. Zarządzanie Składowiskiem

                                                                                 §7
Składowiskiem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Miasta.
Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Zakładu i gospodarowanie środkami
publicznymi mając na uwadze względy celowości, gospodarność oraz legalność.
Dyrektor Składowiska zatrudnia pracowników Składowiska i wykonuje inne czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do tych pracowników
Dyrektor Składowiska:
- ustala regulamin pracy Składowiska, regulamin organizacyjny, regulamin kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów oraz etatyzację i taryfikator wynagrodzeń. Etatyzacja i taryfikator wynagrodzeń za pracę zatwierdzane są przez Zarząd Miasta.
- dokonuje zakupów dostaw, usług i robót budowlanych z zachowaniem zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych,
- opracowuje i przekazuje projekty planów finansowych w terminie ustalonym przez Zarząd Miasta.
Obowiązki głównego księgowego Składowiska określają stosowne przepisy rozporządzenia Rady Ministrów.

V. Gospodarka finansowa Składowiska

                                                                                 §8
1. Gospodarka finansowa Składowiska oparta jest na zasadach rachunku ekonomicznego.
Składowisko zobowiązane jest stosowania w planowaniu, rozliczeniach, ewidencji
i sprawozdawczości zasad dyscypliny budżetowej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Składowiska jest roczny plan finansowy, obejmujący
przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych
i rozliczenia z budżetem.
3. W planie finansowym Składowiska wyodrębnia się w szczególności:
- przychody własne, wydatki inwestycyjne,
- dotacje z budżetu państwa, budżetu gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego,
- wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i wydatków, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji.
4. Koszty swej działalności Składowisko pokrywa z uzyskiwanych środków własnych
i dotacji. Dotacji budżetowych na wniosek Dyrektora Zakładu udziela Rada Miasta.
5. Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem Gminy sprawuje Skarbnik Gminy.
6. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Składowiska określone zostały w dziale III
7. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. nr 122, póz. 1333).
8. Jeżeli obowiązujące przepisy przewidują obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego, o którym mowa w przepisach ustawy o rachunkowości,
i organem właściwym do jego zatwierdzenia jest Zarząd Miasta Kędzierzyna-Koźla.

VI. Reorganizacja i likwidacja Składowiska

                                                                                §9
Likwidacja lub reorganizacja Składowiska następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu.

VII. Zmiana statutu i postanowienia końcowe

                                                                              § 10
Zmiana statutu w formie pisemnego aneksu wymaga podjęcia w tym przedmiocie stosowne uchwały przez Radę Miasta.Opublikował: Witold Krebs
Publikacja dnia: 11.04.2010
Podpisał: Witold Lewandowski
Dokument z dnia: 11.04.2010
Dokument oglądany razy: 2 416
Wersja do druku